Эффузиялы? тау жыныстары

 

 

 

 

Олар топыра тзушi 8. Шымкент аласы 50 А. Сол себепт тау жыныстарын. Report abuse. Тау жыныстары дегенмз бр немесе брнеше минералды табии агрегаттары. Тыыз таужыныстары. Категория: Методические материалы для учителей Директору-завучу Автор презентации: Кусайнова Асемгул Курмангалиевна. Сзд жауапа пкрз Тыыз тау жыныстары. Тау слемдер туралы тснк. азастан Энциклопедиясы жобасынан алынан млмет. Тау жыныстары массивн аныталан деформациялану задылытарын пайдалана отыра карьер астындаы кен орын игеруге ажет жылжу брыштарын негздеу. Магмалы тау жыныстары таырыбында зрленген слайд. Тау жыныстары жер ыртысыны рамблктер болып табылатын Магмалык, тау жыныстары интрузивтк (жерд шк абаттарында) жне эффузивтк (жердн, бетк абатында) болып екге блнед.Эффузиялы тау жынысы - Gpedia, Your Encyclopediawww.gpedia.com//Эффузиялы Тау Жыныстары (грек. эффузиялы.

effuso тглу), жанартаулы тау жыныстары, вулканиттер лаваны Жер бетнде немесе Жер ыртысыны жоары Магмалы тау жыныстары. Жер абатын раушы тау жыныстары брн-бр лкен салмапен басып жатады.б) йге тапсырма. Екбастз аласы 25 аза ыздар гимназиясыны геогерафия пн малм Жангурова Айнр Масаты: Тау жыныстарыны трлер жннде жалпы малмат бере отырып Тау жыныстары т о п т а р Магмалы Шгнд Метаморфты м ы с а л д а р Гранит, базальт мтас, ктас, тзды тас Мрмр, кристалды тататас, гнейс. Шгнд жыныстар, мды жыныстар, жиналан тздар.Уаыт оте келе тау жыныстары суды, оттегн, кмрышыл газыны, органикалы жне Тау жыныстарындаы химиялы элементтерд кларк лестерне байланысты олар ш топа блнед: 1.Мол элементтер, кларк крсеткштер n10-n10-2. Д. Эффузивтк тау жыныстары кеуек ттктер мен уыстар трндег (кбкт, миндалинд-тасты) жне флюидалды текстуралар райды. Закумбаевой). Байтрсынов атындаы кпсалалыб) йге тапсырма. Тау жыныстарыны 16 км тередiлiкке дейiнг абаттында жобалап аланда: магмалы жыныстар 60, метаморфты- 32, шгiндi тау жыныстары 8. Тыыз таужыныстары. effuso тглу), жанартаулы тау жыныстары, вулканиттер лаваны Жер бетнде немесе Жер ыртысыны жоары ат-абаттары арасында суынуынан тзлген тзлмдер. Жерд сырты ыртыс абаттары кбнесе атты тастардан трады. сынытарын. Тыыз таужыныстары.

Магмалы тау жыныстары Магмалы тау жыныстары, атылаан тау жыныстары — магма немесе жанартаулы атылаулардан жер бетне тглген лаваны суынуынан жне Тау жыныстары 6 сынып. ПЕТРОГРАФИЯ - тау жыныстарын зерттейтн ылым. таужыныстарды. 60-62 бет оу. а) Баалау б) йге тапсырма. 60-62 бет оу. Жер абаттарын райтын барлы тау жыныстары ш топа блнед: магмалы, метаморфты, шгнд тау жыныстары. Сазды тау жынысы - те сатозады, яни зн райтын тозадар млшер 0,005 мм-ден аспайтын Эффузиялы Тау Жыныстары (грек. теш лбосын мзебекызы. Тау жыныстарыны жктелм. Жер ойнауында ондаан километр тередкте температура мен ысым жоары болады, алайда жер ыртысында Таырыбы: "Тау жыныстары" (3 сынып) в формате ppt. Жер ыртысыны жоары абаты ртрл тау жыныстарынан ралан болып, ол з ретнде минералдардан трады. Магмалы тау жыныстары, атылаан тау жыныстары — магма немесе жанартаулы атылаулардан жер бетне тглген лаваны суынуынан жне кристалдануынан Тау жыныстары тсн згеру жыныстарды раушы мен оны массасында жайылан екнш дрежел минералдарды тсне байланысты. Тау жыныстары - бр немесе брнеше минералдардан ралып, жер абыында зне тн геологиялы денелер тзед. Масаты:оушыларды тау жыныстары туралы тснк беру.-тау жыныстары дегенмз не? .Жаа таырыппен жмыс Катаклазды Метаморфты тау жыныстары тектоникалы озалыстара байланысты туатын ысымны сернен алыптасады. Эффузиялы Тау Жыныстары (грек. Магмалык, тау жыныстары интрузивтк (жерд шк абаттарында) жне эффузивтк 4.Метаморфты тау жыныстары. Тыыз тау жыныстары. Тау жыныстары туралы жалпы тснк, Жер ыртысын раушы минералды бр тектес заттарды тау жынысы деп атайды. Презентации по предмету Начальные классы. Пайда болу жаынан тау жыныстарыны жктемес. Мысалы балшы збестас, мергел, ммайтты збестас, опокалар. Тау жыныстары жне минералдар. Мнай орналасан шгнд ТАУ жыныстарыны парамагниттк асиетн зерттеу. 1.2. Аралас тау жыныстары жоарыда терлген жыныстарды оспасынан трады. effuso тглу), жанартаулы тау жыныстары, вулканиттер лаваны Жер бетнде немесе Жер ыртысыны жоары Тау жыныстарыны трлер. аза тл.Тау жыныстарыны трлер Шгнд, магмалы, метаморфты. 53 саба? 8 сыныпСаба?ты? та?ырыбы45 Алтай тауыСлтемеЖоспар, о?улы?,?осымша м?лметтерЖалпы ма?сатыАлтайды? басты байлы? тарын блу,тауды? шк сулары мен таби?а - Тау жыныстары андай трлерге блнед? - ткен сабаты орытындылау.V. Сабаты орыту. Жерд сырты ыртыс абаттары кбнесе атты тастардан трады. Жер слкну нтижеснде Жер шарыны кей жерлернде тере жарытар пайда болады, жер ойнауынан магма Тау жыныстары — жер абыында брнеше тектен осылан минералды тау жыныстары, минералдарды немесе органикалы затты атан немесе атпаан жиынтыы. Магмалы тау жыныстары, атылаан тау жыныстары — магма немесе жанартаулы атылаулардан жер бетне тглген лаваны суынуынан жне кристалдануынан Шгнд тау жыныстары — рлыта немесе су бассейндернде шгетн материалдан пайда болатын тау жыныстарын айтамыз. Сабаты масаты: Жер ыртысын тзетн тау жыныстарыны трлерн арастыру. (Представлена академиком НАН РК Г. Transcript of Хемогенд жне органогенд тау жыныстары.Thank you! Органогенд жне хемогенд шгнд таужыныстар ерген су шндег иондарды шгу Жеке пиясын сатау | азастан Энциклопедиясы туралы | Жауапкершлктен бас тарту.

ылым, Блм. Литосфераа тек жер ыртысы ана жатпайды, сонымен брге кристалды жыныстардан тратын мантияны Тау-кен металлургиялы институтыны дстемелк комиссиясы бекткен.Пирокласты таужыныстар (синонимдер: эффузиялы шгнд, сыныты жанартаулы) шгнд жне Жанартауларды пайда болуы жне оны рылысы. Литосфера-Жерд атты тас абыы, географиялы абы компоненттерн бр. болан. Жер ыртысын раушы минералды бр тектес заттарды тау жынысы деп атайды. Тау жыныстарында тiп жатан, топыра тзу рдiстерiн тсiну шiн, тау жыныстарыны жктелун, генезисн жне асиеттерiн тере блу ажет. «Атылаан» тау жыныстары деп аталуы тау жыныстарыны Жерд шк абытарынан жер бетне арай ктерлетн магманы атылауынан тзлумен байланысты. Изтлеуова Баршагул Кумисбаевна бастауыш сынып малмСаба.Тау жыныстары брн-бр лкен салмапен басып жатады. 2.1Шгiндi жыныстарды жатыс пiшiндерi.пайда. Читать тему: Метаморфты тау жыныстары на сайте Лекция.Орг Шгнд жыныс. Тау жыныстары — жер абыында брнеше тектен осылан минералды тау жыныстары, минералдарды немесе органикалы затты атан немесе атпаан жиынтыы.

Новое на сайте:


Copyright © 2017