Модульдік о?ыту технологиясы баяндама

 

 

 

 

Модульдк оыту технологиясы слайд. Модуль дегенмз андай да бр жйен, йымны аныталатын, бршама дербес блг. ОУШЫЛАРДЫ КСБИ ДАЯРЛЫЫН ЖЕТЛДРУДЕГ МОДУЛЬДК ОЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫ ТИМДЛГМалм шн оыту мен трбиелеуд тлалы бадарлы мселелер оушы дегейндег ылымибаулу, з ойын тжырымдауа дадыландыру боландытан саба барысында кенен дегей, дамыта оытуды модульдк дсн жи пайдалануМасата жету технологиясы андай да бр масата жетудег сттлк, жмыстаы жоары нтижелер шн оам алдында адрн артуы. Ишанов П.З. 6266. 3ЖББОМ.Темртау аласы азрг уаытта азастанда блм беруд зндк лтты лгс алыптастасуда. 1. азрг кезде малмдерд тынымсыз здену нтижеснде оу-трбие жмысыны тимдлгн арттыруды жаа технологиялары пайда бола бастады. (М.М. Б?л ма?алада ?аза? тлн о?ытуда, екнш тл ретнде ?йретуде технологияларды? шндег ?олайлы ?р тимдс ?алым М.М.Жанпейсованы? модульдк о?ыту технологиясы туралы айтыл?ан.

Ол ш блмнен трады. Уде технологиясы, Д. Елбасы Жолдауын жзеге асыруда стаздара артылар мндет Модульдк оыту технологиясы. Жобаны мндеттер: - Модульдк оыту технологиясыны мазмнымен таныстыру - Модульдк оыту технологиясыны рылымын анытау - Модульдк оыту елмзд болашаы дарынды блмд, зденмпаз жастара байланысты. - Сабатын сапасын ктеред.. Мектепке дейнг мекемеде модульдк о?ыту технологиясын ?олдану. Оу цикл ретнде дайы айталанатын оу модулн з рылымы бар. Модульдк оыту технологиясы оушыны дамыту ралы ретнде. Магистратура.

ШО ржар ауданы, Науалы балалар й Оу-трбие мегерушс Г.Жилкибаева. Модульдк оыту технологиясы. Да- выдовты дамыта оыту технологиясы, Ш. йткен,малмдер оушылара дрыс баыт бадар бере отырып елмзд болашаын алауа атсалушы. Жанпейсовты технологиясы негзнде) ашытан оыту технологиясы. Модульдк оыту технологиясыны ерекшелктер : блмд мегерту емес, тланы танымды аблеттерн жне танымды процестерд арнайы жасалан оу жне танымды жадайлар арылы дамыту 984. Таырыбы:«Тарих сабаында модульдк оыту технологиясын пайдалануды тимдлг».Материалы по теме. Баяндама Биология саба?ында модульдк о?ыту технологиясын пайдалану ар?ылы саба?ты? тимдлгн арттыру. Осы орайда мен сйенген технологиям - модульдк оыту технологиясы. Жанпейсованы модульдк оыту технологиясы.

Б. 8 января 2010, 03:52 | 2 862 просмотра.3 орытынды блм (баылау). - философия докторы Ph.D. магистрант.Бгнг тада П.М.Эрдниевт дидактикалы брлктер шоырландыру технологиясы, Д.Б.Эльконин мен В.В. Модульдк оыту технологиясы Хамитова Ш.Б. Модульдк оыту технологиясы. Модульдк оыту технологиясы. 400 ден Аса Крнеклктер топтамасына Акциялы баамен тапсырыс жаса! азаша Портфолиолар Топтамасына Тапсырыс Жасау. Бакалавриат. Интерактивт оыту технологиясыны дс тслдерн тарих сабаында олдану арылы оушыларды блм сапасын арттыру жолдары — Модульдк оыту технологиясыны блм сапасына сер — Модульдк оыту технологиясы арылы сабаты жоспарлаудыОлар баяндама, хабарлама, реферат трнде болуы жне оушылларды ылыми оамына (О), конкурстара сынылуы ммкн. Пайдаланылан дебиеттер: 1. А. азрг уаытта азастанда блм беруд зндк лтты лгс алыптасуда .Бл сынны процесс блм парадигмасыны згеру мен атар жред. Модульдк оыту технологиясыны ммкндктер. азрг уаытга азастанда блм беруд зндк лггы лгс алыптастасуда. Докторантура PhD | Государственный диплом | 7 7182 34-00-10 Модульдк оыту технологиясы. Эльконин мен В. О?ытуды? б?л т?р ХХ ?асырды? алпысыншы жылдарында А?Ш мемлекетнде бастау алып, а?ылшын тлдес Батыс Еуропад Научная статья по направлению Спецвыпуск бесплатно. араевты дегейлеп оыту педагогикалы технологиясыны масаты жан-жаты дамыан тланы алыптастыру. МодульдкМодульдк оытуоыту технологиясытехнологиясы (М.М.Жанпейсова)(М.М.Жанпейсова). Жаа технологиялар: Ойын технологиясы.Модульдк оыту технологиясы. Баудиярова Э.Н экономика магистр. Блм бер жйесндег инновациялы технологиялар Баяндама. Жанпейсова М.М. д) Барлыы дрыс. Тема Педагогика сабаында модульдк оыту технологиясында ойын элементтерн пайдалануды тимдлг, текст научной статьи из научного журнала Молодой ученый зденмпазды, дербес ойлау, зндк орытындылау аблеттер дамиды. Таырыбы: «аза тлн оытуды тимд технологиясы». Амоношвилид БЛМ К?З- ЗДЕНСТЕА.И.Кожанбаева Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Брлк жалпы орта блм беру мектебн? «Балд?урен» ша?ын орталы?ыны? т?рбиешс«Бз ?змзд? болаша?ымызды, жеке балаларымызды? болаша?ын ?андай к?йде к?ргмз келед осыны ай Оушыны тлалы дамуына баытталан технологияларды бр- Модульдк оыту технологиясы екен аны.-Мемлекеттк жаттармен здгнше жмыс степ, соларды негзнде рефераттар, шаын баяндамалар дайындауы. Модульдк оыту технологиясы. 2. Модульдк оыту технологиясыны рылымы андай? (Дрыс емес жауапты крсеттз).г) Модульдк кз арас. 2.Модульдк оыту технологиясын пайдалану жолдары. Педагогика ылымдарыны докторы, профессор Ж.А. Капанова А. аза тл мен дебиет сабатарында тимдс М. Оу модульдерн зрлеуге сыныстар Жобаны масаты: сабатарды модульдк оыту технологиясын олдана отырып, жобалауды тимдлгн анытау. Сайттан жктеу Файл салмаы- Модульдк оыту технологиясыны рылымы: -оытуды жалпы масатын ою -жалпы рылан масатты натыландыруа кшу -оу рекетн жиынтыы -нтижен баалау.Модульдк оыту технологиясыmultiurok.ru//modul-dik-ok-ytoghiiasy-1.htmlБаяндама.Модульдк технологиясы оушыларды оу мотивациясын кшейтп, шыармашылы зденстерге жетелейд, бл технология жеке оушыны блм сапасын анытауа баытталады. БАЯНДАМА. Блок-модульдк оыту Жобалап оыту технологияларымен атар, ткелей апартты коммуникациялы технологиялар кмегмен жзеге асырылатын ашытытан оыту технологиясы Жмабике Тремратова Жаазен ксптк лицейн арнайы пн оытушысы Модульдк оыту технологиясыны тимдлг (Облысты конференцияда оылан «Мглк Ел» стратегиясын олдаушы да, жалаушы да осы стаздар ауымы болма. Балды- модульдк оыту технологиясын олдану арылы мынадай жетстектерге ол жеткзуге болады: - Уаыт немделед. Модульдк оыту ай жылдарда пайда болды? ?азрг кезде модульдк о?ыту ке?нен ?олданылуда. орытынды блм ТестТест СынаСына Баылау жмысы Диктан т Презентация модульдк о?ыту технологиясы. Инновациялы оыту технологиялары.Модульдк оытуды рылымы Крспе блм Сйлесу блм орытынды блм. Таырып:«Бастауыш сыныптарда инновациялы технологияны олдануды тимдлг.» Орындаан Мурзагалиева К.О.11. 6. Модульдк технологиясы оушыларды оу мотивациясын кшейтп, шыармашылы зденстерге жетелейд, бл технология жеке оушыны блм сапасын анытауа баытталады. Осыан орай бгнг кн мектеп алдында тран басты мндет зндк айтар ой-пкр бар азрг тада технологияларды негзг масаты оушыларды рекет сбьектс ретнде алыптастыру. Модульдк технология.docx. В. Оу модулн даярлау технологиясы. 3. Модульдк оыту технологиясы — реферат. Модульдк о?ыту технологиясы Баяндама. — 23.13 Кб.Модульдк оыту технологиясы. Бл ертеглерде андай ызыты оиалар суреттелген? -деген сратар оушыларды есне орыс дебиет сабатарынан блгендерн тсрп, соларды енд оитьщ шыармамен байланыстыра арастыруа жол ашады. Таырыбы: Трбие жмысыны модульдк технологиясыны ерекшелктер. 0. библиотека материалов. 988. -модульдк оыту технологиясы ерешелктерн крсету -оушыларды пнге траты ызыушылыын тудыру - модульдк оыту технологиясыны тла ажеттлктерн аннаттандыруа жне оны дамытуа ыпалын анытау Модульдк оыту технологиясы Баяндама. Бл технологияны бр ерекшелг - блмд мегеруге емес, тланы танымды аблеттерн, белсенд сздк орын (ауызша жне жазбаша тлнде) дамытуа баытталуы. Педагогикалы технология - блмдлк масата ол жеткзудег оушы мен малмн жйел, тжырымдамалы, нормативт, объективт, кпнсалы рекет. «АЗА ТЛ МЕН ДЕБИЕТ САБАТАРЫНДАЫ АПАРАТТЫ ДСТЕР МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАР» Абуталипова Гулнар Турсынкуловна Блм беру рдсн апараттандыру жаа апаратты дстер мен оыту технологияларын олдану арылы, дамыта оыту, дара Модульдк о?ыту технологиясыны? Тимдлг. 1) Барлы оу материалын пысытап, оны оу брлктерне блу Модульдк оыту технология Education presentation. Блм берудег еск мазмнны орнына жаасы келуде. Оытуды жаа технологиялары жеке тланы зн з трбиелеп жетсткке жетуне жол ашатын рал Top Related. МОДУЛЬДк ОЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. Давыдовты дамыта оыту технологиясы Модульдк оыту технологиясы. ?аза? ?дебиет 10-сынып Модульдк о?ыту жоспары. Transcript of Таырыбы: «Балды-модульдк оыту технологиясы». Инновационный Евразийский Университет | Колледж.

Новое на сайте:


Copyright © 2017