Цеце род у беларускай мове

 

 

 

 

Гэта трэба запомнць. Найлепшы сучасны падручнк для самастойнага навучаньня беларускай мове. Тема: Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы. Каталог статей с бесплатным размещением статей на любую тематику. Аднак некаторыя назонк адрознваюцца родам. Мужч. Тип: Курсовая. (Слова колли и гризли могут быть мужского и женского рода). У беларускай мове зусм натуральным тварэнням спрымаюцца дзеепрысло незакончанага трывання ад аднаскладовых дзеяслова тыпу бць, жаць, шыць бючы, жнучы, шыючы, якя адсутнчаюць у рускай мове. род: ключ, сябр-а.(-а), спэцыфчныя тольк беларускай мове - залежныя ад нацску на. Курсовая работа: Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы ЗМЕСТ 1 Назонк яго лекска-граматычныя разрады 2 Прыметнк 3 Лчэбнк 4 Займеннк 5 Дзеясл На Студопедии вы можете прочитать про: Лк назонка. Ответы участников 1. У беларускай мове ёсць кароткя асабовыя мёны (Жэня, Саша,Валя, Лёня нш.), якя могуць абазначаць асоб мужчынскага, жаночага полу. Род.

Цьвярдая аснова. Назонк назвы маладых стот у беларускай мове адносяцца да някага роду: качаня, цяля, парася, у рускай да мужчынскага: утёнок, котёнок, теленок. Сярод нескланяльных назонка вылучаюць адушалёныя неадушалёныя. Лучший современный учебник для самостоятельного У беларускай рускай мовах род большасц, цазонка супадае. Але з часам род некаторых назонка змянся як у беларускай, так рускай, укранскай мовах. Не требуем обратной ссылки. р поскольку слово рэспу/блка женского рода ТБМ (Таварыства Беларускай Мовы) — н. род у рускай мове м. Род некаторых назонка у беларускай мове не супадае з родам тых самых назонка у рускай мове: цень, боль, мазоль, дроб, медаль, шынель, стэп, жывапс, запс, шаль, фальш, палын, насып, россып, летапс у беларускай мове мужчынскага роду, а рускай жаночага гусь Аднак у сучаснай беларускай мове назвы асоб паводле прафес ц роду занятка (арнтолаг, дэпутат, прафесар) адносяцца да мужчынскага роду. З улкам таго, што беларускай мове азначальнае слова звычайна размяшчаецца перад назонкам, яно сгналзуе пра марфалагчныя якасц назонка (паран.: новаму -- давальны склон, адзночны лк, мужчынск або няк род адпаведнага субстантыва). Змяненне слова па склонах называецца скланеннем. Род назонка.выховаць творчую асобу, павагу да роднай беларускай мовы, павышаць моную культуру. Беларускае слова. Выклчнк гукапераймальныя словы. Беларускаму назонку мужчынскага роду адпавядае руск назонк жаночага роду. Часццы мадальныя словы. ССРБ.

Узгадаем парадак склона у беларускай Урок по теме Выпадк несупадзення роду назонка у беларускай рускай мовах. Размер: 59 кб. м. род у беларускай мове: Яблык, капыт. Але не тольк. Жан. З улкам таго, што беларускай мове азначальнае слова звычайна размяшчаецца перад назонкам, яно сгналзуе пра марфалагчныя якасц назонка (паран.: новаму -- давальны склон, адзночны лк, мужчынск або няк род адпаведнага субстантыва). Службовыя часцны мовы. Зацьвярдзелая 1. Узгадаем парадак склона у беларускай мове пытанн да кожнага з х.У залежнасц ад канчатка у назоным склоне адзночнага лку граматычнага роду назонк адносяцца да 1, 2 ц 3-га скланення. Асаблвасц пабудовы словазлучэння у беларускай мове.У тэксце род нескланяльных назонка паслядона праяляецца снтаксчна праз форму дапасаванага да х слова (паран.: прыгожае кмано, ветлвая мадам, замежны аташэ да т.п.). род у рускай мове м. абавязак м обязанность ж. Шынель - якi гэта род у беларускай мове? Похожие вопросы. Разместил (а): Palon. В белорусском языке большинство существительных имеют две формы числа: единственное число (адзночны лк) иНапример, БНР (Беларуская Народная Рэспублка) — ж. абавязак. Скланенне назонка. Похожие вопросы. у беларускай мове мужчынскага роду, у рускай — жаночага словы гусь, жырафа Непрыкрытыя склады беларускай мове сустракаюцца вельм рэдка (найчасцей у запазычаных словах), пакольк дзейнчае тэндэнцыя ператвараць непрыкрытыя склады прыкрытыя шляхам развцця прыстаных станых гука: кл-[jэ]нт, во-зе-ра. Слабым месцам зяляецца вызначэнне роду запазычаных назонка. Узгадаем парадак склона у беларускай мове пытанн да кожнага з х.У залежнасц ад канчатка у назоным склоне адзночнага лку граматычнага роду назонк адносяцца да 1, 2 ц 3-га скланення. Люстэрка - нiякi род. Але ж як перакладаецца гэта слова на рускую мову? Автор: Ярцев Ю. У беларускай мове выдзяляюць наступныя вды граматычнага роду Аднак сярод групы назонка, якя належаць у беларускай мове да жа-ночага роду, ёсць такя, якя французскай мове маюць мужчынск род. Мэты урока: фармраваць паняцце «род назонка», вучыць вызначаць - Так, у беларускай мове гусь жаночага рода, а у рускай мужчынскага. Род. Несупадзенне катэгоры роду. Цяжкасц перакладу. Якласс — онлайн школа нового поколения. Несупадзенне катэгоры роду беларускай рускай мовах Беларускае слова Род Рускае слова Род. Теоретические материалы и задания Беларуская мова, 6 класс. абаранак м баранка ж. Имена существительные, получившие категорию рода по родовому значению слова: цеце (муха), иваси (селедка), брокколи, кольраби (сорта капусты), авеню (улица). Узгадаем парадак склона у беларускай мове пытанн да кожнага з х.У залежнасц ад канчатка у назоным склоне адзночнага лку граматычнага роду назонк адносяцца да 1, 2 ц 3-га скланення. Basic course of Belarusian language. 1. Н. Беларуская мова 3 класе. Слова гэтае нашай мове давол новае мы часта не ведаем, як дапасаваць да яго прыметнк.Гэта адлюстрава наш «Слонк беларускай мовы», як падае эспрэса з някм родам. В белорусском языке большинство существительных имеет две формы числа: адзночны лк (единственное число) и множны лк (множественноеВ именительном падеже множественного числа существительные имеют окончания - ы, -i. род: школ-а 3. И. Базавы курс беларускае мовы. Рускае слова. Назонк. Друг варыянт — жаночы род. У беларускай рускай мовах род назонка можа не супадаць (чырвоны яблык красное яблоко): 1. Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы. Ж. Интересно, что в белорусском языке род очень многих существительных не совпадает с родом таких же существительных в русском, например: - паслухмяны сабака (м.р.) - послушная собака - круты насып (м.

р.) - крутая насыпь - вытанчаныСПрававодства на беларускай мове. Краткое описание: тэматычныя групок. Таксама скланеннем называюцца словы, абяднаныя агульнасцю змянення назонка па склонах. Базовый курс беларуского языка. 1) Мужской род (мужчынскi род). ПодробнееРод назонка. Назонк першага скланення мужчынскага роду родным склоне маюць канчатак -а (-я) У беларускай мове, як рускай мове, са старажытных часо вылучаецца мужчынск, жаночы няк род назонка. Так, словы медаль, запс, сабака, насып нш. 57 У беларускай мове назраецда актыны працэс утварэння адпаведных назонка жаночага роду ад назонка мужчынскага роду, якя абазначаюць назвы асоб паводле прафесй пасад. Абазначэньн беларускай транскрыпцы (Обозначения в белорусской транскрипции).Например: знаца, вандроца, матавла, маруда, гарэза, Жэня и другие.! В белорусском и русском языках не всегда совпадает род существительных. Паняцця, асаблвасц граматычна характарыстыка часцн мовы: назонк, прыметнк, лчэбнк, займеннк, дзеясло, дзеепрыметнiк, прыслое, нфiнiты i дзеепрыслое. Категория: Иностранные языки. У беларускай мове, як ншых снтэтычных флектыных. The best modern manual for mustering Belarusian. Да назонка агульнага роду адносяць таксама размоныя: тыпу хвалько, нямко. Гэта назонк з самай разнастайнай марфалагчнай структурай (канчаткам). Няк род: крэсл-а. Тэма урока: Род назонка. род: сын, тат-а 2. Далей прыведзены прыклады, на якя трэба звярнуць увагу. Язык: белорусский. Спрагальныя формы -асабовыя, яны змяняюцца па асобах, часах, ладах, лках, родах (у прошлым часе).У беларускай мове нфнты ужываецца з суфксам ць, -ц, -чы: жаць, гаварыць, месц, несц, бегчы, берагчы. усходнеславянскх мовах, у якх прыватныя граматычныя значэнн .лку, роду склону зяляюцца самастойным для назонка (у адрозненне Што значыць слова «род» — значэнне Скарнку (усё, што яно азначае). Мужч. р поскольку У сувяз з нашанскм артыкулам "Пшыце правльна: мем законА без анякага законУ" выкладаю яшчэ раз кольк адсканаваных абзаца з акадэмчнай "Кароткай граматык беларускай мовы". Изложение,8 класс, белорусский языкначинается "Якое вяликае значэнне для чалавека мае яго першы настуник".. Подготовила учитель начальных классов Давыдова И.Н. На дошцы запаняецца параналяная таблца.Так, у беларускай мове слова рамонак мужчынскага роду. Пользователь ivan.lutsenko.04bk.ru задал вопрос в категории Домашние задания и получил на него 2 ответа Род зяляецца класфкавальнаю катэгорыяй для назонка, анафарычнаю для займеннка 3-й асобы адзночнага лку словазмяняльнаю для астатнх часцн мовы. род у беларускай мове: Сабака, цень, пыл, боль, палын, насып, летапс, подпс, шынель, мазоль, рамонак, стэп, замш, творца, клавш, цюль. План канспект урока "Род назонка". Кароткя прыметнк беларускай мове жываюцца рэдка у форме адзночнага лку мужчынскага роду яны маюць нулявы канчатак: рад, повен, дуж, смуцен жаночага някага роду — канчатак -а: рада, шчаслва, пона, чыста у множным лку — канчатак -ы(-): рады, поны, чысты, шчаслвы. В работе есть: рисунки 1 шт. Словазлучэнн.dobri-nastavnik.ru//rod-nazoD1yaD19E.htmlНекаторыя назонк у беларускай мове, у адрозненн ад рускай, маюць ншы род, што часта выклкае пэныя цяжкасц. I.

Новое на сайте:


Copyright © 2017