Ахмет яссауи туралы малимет

 

 

 

 

Ожа Ахмет Йассауи тркстанды лама, улие. Ахмет Яссауи кесенес — Тркстан аласында XIV асырды соында трызылан архитектуралы имарат. Ахмет Исауй туралы малимет. Туан жер азрг Отстк азастан облысыны ожа Ахмет Ясауи дние саланнан кейн халыты кп жиылуымен зне арнап соылан кшкене мазара жерленед. Кейн бл кесене мсылмандарды жаппай туеп ету орнына айналды. Тркстан аласындаы Ахмет Яссауи имараты Ахмет Яссауи. Ахмет Исауй туралы малимет. Ахмет Иасауй шамамен XI . ожа Ахмет Яссауи кесенес сулетт крнект ескерткш, ортаасырлы сулет нерн жарын лгс. Негзг осы уаыта шейн жеткен ебег «Диуани Хикмет». Яни, Ахмет Йасауи сопылы-философиялы дниетанымдарын зн «Даналы ктабы» ебегнде баян етед. ожа ахмет яссауи.doc.ожа Ахмет Ясауи - аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орыны бар лы аын. До наших дней сохранилось его произведение «Диван-и-хикмет» («Книга мудрости» - часто сокращенно употребляется под именем «Хикметы»). кес Ибраим Махмд Сайрамда жасаан лама кс болыпты.

Этот сайт - для тех, кто хочет знать больше об истории Казахстана. аза даласыны орта асырдаы ламаларыны педагогикалы идеялары. Ол халыты длнде аса лы дни айраткер ретнде осы уаыта дейн саталан. .А. з аты Ахмет, есмн алдындаы «ожа» мсылман днн таратып, уаыздаушылы ызметне орай берлген атау 5. кес Исфиджабта даа бленген улие, зрет лн рпаы Шейх Ибраим. басындаРабия Слтан Бегм бейт XV асырды ескерткш, Ахмет Яссауи кесенесн отстк-шыыс беткейнен 60 м. ожа Ахмет Яссауи-сопылы дниетанымны негзн алаушыларды бр, есм ислам лемне мшр ойшыл айраткер, аса крнект аын.орыта айтанда, ожа Ахмет Ясауи рбр адамны мрде алатын орнын оны шк жан-дниесн тазалыымен лшейд. ожа Ахмет Ясауид ары тег ожалар улет. ожа Ахмет Ясауи (1093 ж.ш кейбр деректерде 1103, 1041, Сайрам (Исфиджаб) — 1166 ж. Ахмет Яссауи кесенес — Тркстан аласында XIV асырды соында трызылан архитектуралы имарат. ожа Ахмет Йассауид ары тег ожалар улет. ожа Ахмет Ясауи1093жылы тулыан тркстанды лама, улие. Тп нсасы саталмаан. Иассауи, .

Ходжа Ахмет Яссауи - основоположник тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт. Диуани Хикмет: аыл ктабы / . ожа Ахмет Иасауи. Яссауи лм мен мрасы. «Личности» - о ханах, батырах, писателях и других выдающихся людях. Яссауи шыармалары. кес Исфиджабта даа бленген улие, зрет лн рпаы Шейх Ибраим. Реферат: Ходжа Ахмет Яссауи Ходжа Ахмед Яссауи Величие человека определяется не размерами его богатства, не властными полномочиями. Сабаты масаты: Сапалы блм беру масатында тимд дс-тслдерд зденспен пайдалану. ожа Ахмет Ясау Таырыбы: ожа Ахмет Йассауи. Следить.з аты Ахмет, есмн алдындаы «ожа» мсылман днн таратып, уаыздаушылы ызметне орай берлген атау, ал соындаы « Ясауи» аынны ай жерден шыандыын крсетед. ашытыта орналасан. ожа Ахмет Яссауи дние саланнан кейн халыты кп жиылуымен зне арнап соылан кшкене мазара жерленед. 08.03.2016 2016 жыл «ожа Ахмет Ясауи жылы» Пкр алдыру 2,174 рет аралан.Онда ожа Ахмет Яссауи туралы: «Темр Сейхуннан тп, Ахангаран, Шыназ трегнде ыстау шн тотап, скерне арнап й салдырды. ожа Ахмет Ясауи1093жылы тулыан тркстанды лама, улие. Что здесь можно найти? «Календарь» - важнейшие исторические даты. лы стаз ожа Ахмет Иассауид з халына ызмет етуге мтылысы оны мн шпес, ойгл мрасы Диуани хикмет (Аыл, даналы ктабы) атты жинаынан айын крнс берд. А. 2:42 pm. ожа Ахмет Йассауи стаздарыны кшбасшысы Арыстан баб.НАВЕРХ. Елмзд сан асырлы зндк орны бар кезеге орта асырлы трклк мдениетт жатызамыз. Блай деп сенммен айтуымызды тарихи-танымды негз бар: Яссауи трклер тарихындаы крнект аындарды бр ана емес, ол трк сопылы тариатын алыптастырушы, р трк сопылы поэзиясыны негзн салушы Слайд таырыбы ожа Ахмет Яссауи туралы. "Мединада - Мхаммед, Тркстанда - ожа Ахмет" деген анатты сзд знен-а кезнде оны андай адр-рметке бленгенн ааруа болады. ожа Ахмет Ясауи, Аын, плсапашы Туан кн: шамамен 1093, кейбр деректерде 1103 жылы Туан жер: Отстк азастан облысы, Сайрам ауданы айтыс болан кн ожа Ахмет Яссауи лмнде Хаа ызмет ету халыа ызмет етуден басталады. Трк даласыны тл перзент, лы бабамыз ожа Ахмет Яссауи (? 1166 ж.) аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орны бар ерекше тла, Ислам днн жанашыры р насихатшысы, сопылы лмн крнект кл. Известна только дата смерти - 1166. 04.04.2014 . Мндеттер: 1. з аты Ахмет, есмн алдындаы «ожа» мсылман днн таратып, уаыздаушылы ызметне орай берлген атау, ал соындаы « Ясауи» аынны ай Аты мсылман лемне йгл, сопылы дебиетт р кл, кемегер, ойшыл аын ожа Ахмет Яссауи (1103-1228) артына мн-маызы шпейтн елеул де асыл мра ожа Ахмет Яссауи. Тркстан аласында жерленген ожа Ахмет Яссауи «зрет слтан» аталып, басына 14 . мр срген ататы сопы (дни рметт ата), философ, лама алым, аын ожа Ахмет Йасауи азрг Тркстан (Яссы) аласы маындаы Испиджап (Сайрам) аласында дниеге келген. Яссауи сулет кешен з абыраларында мндет бойынша трл орын-жайларды, сарайлар мен ибадатханалар кешенн брктрген темр уаытындаы сулет нерн жауары. ожа Ахмет Иасауид есм бзге асырлар ойнауынан, ата-бабаларымыз лде де бытыраы тайпалы мр кешкен со-нау алыс замандардан келп жетт. ожа Ахмет Ясауид ары тег ожалар улет. Попроси больше объяснений. Яссауи кесенес XIV - XV асыр. кес Исфиджабта даа бленген улие, зрет лн рпаы Шейх Ибраим. Ал, халыа, лтына ызмет етуд шарты топыра сипатты болу, нпсн тыю. Йасы аласы оны туан жер емес, жастайынан жетм алып, аайын туыстарыны олына келп, бала кезнен скен жер. Яссауи лм осы саяси-леуметтк, тарихи шарттара байланысты алыптасты. аяында ататы Аса Темр кмбезд саана орнаттырады.Жалпы дстрл трклк сопылы рух пен ожа Ахмет Йассауи дниетанымы, оны лмн мн мен XI-XII . Тркстан аласындаы ожа Ахмет Ясауид кесенес Орта Азия мен азастандаы тедесз тарихи ждгер.ожа Ахмет Ясауи шамамен 1040 жылы (кей деректе 1103 немесе 1093, 1095) Сайрам (кейбр деректер бойынша Ясы) аласында имаратты салыну тарихына крспес брын Ахмет Иасауид з мрне ысаша тснк берейк. Бл слайд ожа Ахмет Яссауи мрбаяны, ожа Ахмет Яссауи кесенес, оны шыармалары, Диуани Хикмет блмдернен трады. Тип: Вопрос Size: 115.58 Kb. Ответ: ожа Ахмет Ясауи (1093-1166) - аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орны бар лы аын, сопылы поэзияны негзн салушы, клл кншыыс мсылмандарыны рухани стазы болан лы ойшыл, дни айраткер. ожа Ахмет Ясауи кесенес.Оны мрмен Ахмет Яссауи айтыс боланнан ек жз жыл кейн ирап бтуге таянан кшкене ана мазарды орнына, дние жзлк сулет нерн белгл ескерткш орнатылды. ожа Ахмет Яссауи стаздарыны кшбасшысы Арыстан баб.Ыса баба жрыны, шейх Ибраим лыны, Машайытар лыы — шейхым Ахмет Ясауи. Отстк-азастан облысы: ожа Ахмет Яссауи кесенес, XIV асыр Тркстан аласындаы Ахмет Яссауи имараты орта асырлы сулет нерн крнект ескерткш. ожа Ахмет Яссауи туралы е алашы жазылан ебек Аса Темрд жорытарын баяндаан иранды Шарафаддин али Иаздиды «Зафарнама» деген ктабы боп табылады.Гульмарал. ожа Ахмет Ясауи (? 1166 ж.) аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орыны бар лы аын. Ел аузында Ахмет Яссауи туралы кптеген аыз-гмелер бар. Тркстан (Ясы)) — трк халытарыны, соны шнде аза халыны, байыры мдениетн тарихында айрыша орыны бар лы аын, плсапашы. ожа Ахмет Ясауи (1093-1166) - аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орны бар лы аын, сопылы поэзияны негзн салушы, клл кншыыс мсылмандарыны рухани стазы болан лы ойшыл, дни айраткер.Кожа ахмет Яссауиbankreferatov.kz//904-kozha-ahmet-yassaui.htmlожа Ахмед Ясауи ожа Ахмет Ясауи (? 1166 ж.) аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орыны бар лы аын. соында - XII . з аты Ахмет, есмн алдындаы «ожа» мсылман днн таратып, уаыздаушылы ызметне орай берлген атау, ал соындаы « Ясауи» аынны ай жерден шыандыын крсетед.Вы находитесь на странице вопроса "Ахмет Исауй туралы малимет", категории "другой". Аынны туан жер азрг Отстк азастан облысыны Сайрам ауданы. Ответ на вопрос: Ахмет Исауй туралы малимет Йассауи лм осы саяси-леуметтк, тарихи шарттара байланысты алыптасты. Трк жртына имандылы нрын шашан дни аартушы,сопыларды бр Ахмет Йассауи туралы малумат беру,хикметтермен танысу. Всё боится времени, и то ожа Ахмет Яссауи саанасы. "Диуани Хикматтан" аза халыны ежелг мдениетне, дебиетне, тарихына, тнографиясына атысты баалы фактлер табуа болады. кес Ибрахим мсылманша сауаты бар, сз адрн Ахмет Яссауи зне тн ойлау жйесн алыптастырып, сопылы мр сру тслн негзн алаан лы сопы.Бзд кзарасымыз бойынша Ахмет Ясауи з тлн сатап алуды кздейтн бл сзнде лтшылды мселесн ктермеген. «Историческая хроника» - о событиях минувших дней. А. Опубликовано 01.

12.2012 13:15.ожа Ахмет Ясауи азрг жинаталан деректерге араанда оны мр мен шыармашылыы л де толы зерттеуд талап етед. Слайд 11 беттен трады. оте жаксы малимет.. Ол халы даналыы мен оан тснкт трбие туралы идеяларды орытыдылай келе, оларды Тркстандаы ожа Ахмет Ясауи кесенесн ахуалы аладатады - Продолжительность: 3:13 Телеканал Хабар 24 3 176 просмотров.ожа Ахмет Яссауи, диуани хикмет жайында - Продолжительность: 7:41 HAK 5 178 просмотров. Трк даласыны тл перзент, лы бабамыз ожа Ахмет Яссауи (? 1166 ж.) аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орны бар ерекше тла Орта Азиядаы крнект кл ретнде ожа Ахмет Яссауи бабамызды айтуа болады. Всё это изменчиво, как людская судьба. ожа Ахмет Яссауи дние саланнан кейн халыты кп жиылуымен зне арнап соылан кшкене мазара жерленед. Анасы Мса шейхты ызы Айша (арашаш ана). Иассауи азашаа ауд. Бзге жеткен Х-Х асырлардаы кшрмес ана.

Новое на сайте:


Copyright © 2017