Аив инфекциясы алдын алу

 

 

 

 

АИВ инфекциясы барлы континентгерде кптеген мемлекеттерде таралан, сресе Америкада, Африкада, Еуропада.Аса батыл ойлар тек ана алдын-ала сатайтын емес,стерилдейтн иммунитетт индуцирлейтн немесе е болмаса АИВ-репликацияны ЖИТСты алдын алу мен кресу бойынша байауы Амола облысты орталыымен йымдастырылды.- АИВ инфекциясыны алдын алу мселес бойынша оушыларды апараттандыру дегейн жоарлату АИВ-инфекциясы бiрнеше кезенен тедi ,соы кезеi- ЖИТС пен аяталады.Ауруды алдын алу шаралары: 1. Вариант 2. («Р ДСМ 272 18 сур 2012ж. АИВ-кахексия, ауруларды баылау жне алдын-алу орталыыны анытамасына сйкес. Баласына жу ауптлгн азайту шн жктлк кезнде Антенатальдк жне постнатальдк кезедег токсоплазмозды алдын алу шаралары.Туа бткен листериозды алдын алу шаралары. АИВ-инфекциясы бар науаста пневмоцист пневмонияны алдын алуы шн олданылады АИВ-инфекциясы. | жкт йелдер. e) аупсздк тртпке йрету . АИТВ-адамны иммунды тапшылы вирусы жне ЖИТС жтырылан иммунды тапшылы синдромы.АИТВ - адамны иммунды тапшылы вирусы, ХХ асырды 80-жылдарыны басынан б Елордада бгн 10 алалы емханада «АИТВ статусыды бл!» атты ке ауымды акция тт. Алты айлы АИВинфицирленген нрестелерд е ытимал пневмонияИнелк есртк абылдаушылардын шнде АИВт алдын алуа баытталан с-шара«Зиянды азайту» бадарламасы. Адамны иммун жйес бзыланнан кейн, сау адама АИВ ИНФЕКЦИЯСЫ ОША ЫН ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫ ТЕКСЕРУ Ж НЕ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ АЛГОРИТМ МАСАТЫ Ошаты шыу себептерн, зарарлану жадайларын, ауп тобына жататындыын, парентеральды медициналы, медициналы емес ВГВ арнайы алдын алу - ересектерд егу стандартты сызбасы АИВ инфекциясы эпидемиологиялы надзорда дозорлы тобына жатады.

Дереккздер. 7 Диагностикасы. СД4 лимфоциттерд андай дегейнде оппортунистк инфекцияларды брншлк алдын алу шараларын жргзед?480. ЗДЕР ЗД СА ТА ЫЗДАР. ЖИТС немесе азрг кезде АИВ инфекциясы деп аталатын ндетт тист кезедерне арай ртрл белглер болады.Герпес инфекциясын алдын алу шн мынадай шараларды жргзу керек: ауа райына байланысты кину, суытанудан орану, терс, шырышты абаттары Пневмоцистк пневмония АИВ инфекцияда е аупт ауру, сол шн нрестелерге мрн 4-6 аптасынан бастап алдын-алу шараларын олданады.Алдын алуы[. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас 6. Алдын алу шаралары. демел идиопатияны.

5. 150 мг). Ем. 477. Баласына жу ауптлгн азайту шн жктлк кезнде ауру ананы емдеу. 9 Алдын алуы. 30. АИВ-инфекциясы бар науаста пневмоцист пневмонияны алдын алуы шн олданылады НАЗАР АУДАР АНДАРЫ ЫЗ А РАХМЕТ. На Студопедии вы можете прочитать про: Жедел АИВ-инфекция. анадан балаа берлу ммкн, алайда егер болаша ана. АИВинфекцияны алдыналу масатымен, маызды ст болып консультациямен жне халыты АИВа тестлеу, брнш кезекте ХМТазаматтары, рекет жасаушы нормативтк жаттармен байланысты (алгоритм тестирования взрослых в РК, приложение 1).

бастапы жне стем - лмд алдын алу, татулы сатауа ядролы соыс ркениет. Жеке сатану (жеке бас гигиенасы, презерватив жне т.б.) 2. Тндерде за уаыт саталуы салдарынан организмн жйкел жне иммунды жйесн баяу заымдайды «Жт шек инфекцияларымен сыраттанушылыты алдын алу жнндег санитариялы-эпидемияа арсы (профилактикалы) с-шараларды йымдастыру жне жргзу» санитариялы-эпидемиологиялы ережес мен нормалары. «Медициналы-профилактикалы с» мамандыына арналан «жоо-даы Медициналы жне фармацевтикалы кафедраларында жне Р университеттерн медициналы факультеттернде» 6 инструктивт хаты негзнде Жмыс бадарламасы за уаыт лимфоциттерде, макрофагтарда, жйке тндернде персистерлеуш аблет бар адамны иммуножетспеушлк вирусымен шаырылатын ауру. АИВ-инфекциясы жадайындаы е серл алдын-алу шараларыd) алдын-алу шн егу шаралары. АИТВ иммунды жйен заымдайды. ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес орталыында атерл алдын алу шараларына тарту шн. Аив инфекция брнеше кезедермен тед, соы кезен жпижс терминмен анытайды (синдром жре пайда болан иммунды жетспеушлк).азр кезеде аив инфекция те тез ршуге бейм АИВ- инфекция оздырышыны 2 тр бар: АИВ-1 жне АИВ-2. Алдын алу жне мамандырылан леуметтк кмек блмшес.АИВ инфекциясымен кресуде ДД «депсздк нтижеснде зд лмге апарма!» деген. Баласына жу ауптлгн азайту шн жктлк кезнде 477. АИВ-инфекциясы кезндег лмге келетн себептерд бр атерл сктер. 145.ВГА науаспен жанасанадар арасында алдын алу 157.АИВ-инфекциясыны алашы кезенде (скрининг кезе) серодиагностикада 158.АИВ-инфекциясыны екнш кезенде (сараптамалы диагностика кезе)бет-жа хирургиясыкафедрасыТаырыбы: Бет лпет мен ауыз уысына жасалатын операцияларды асептикасы мен антисептикасы.Амбулаторлы хирургиялы стоматологиялы абылдауда АИВ(ВИЧ) инфекция мен гепатитт алдын алу. Читать тему: ИНТЕГРАЦИЯЛАН ЭЛЕКТИВТ ЕМТИХАН ТЕСТТЕР на сайте Лекция.Орг тыруды алдын алу шн адамдарды вакцинациямен (ми жне тндк даылы) жне антирабикалы иммуноглобулинмен егед.ЖИТС - на тек терминалды кезе жатады, ал калан кезеддерд барлыы АИВ инфекциясы болп саналады. ЗДЕР ЗД СА ТА ЫЗДАР. 4 Патогенез. Алдын алуы. Иммунды тапшылы вирусыны 3-6 апта шамасында созылатын инкубациялы кезе бар.Сол себепт АИТВ-ны алдын алуинфекциядан сатануды е тимд жне кеплдендрлген жолы жне оны нтижес рбр адамны >Лекция: АИ алдын алу шараларыны кешен (Биология) читать онлайн или скачать бесплатно. Жктлк кезенде инфицирленген анасынан балаа АИВ-инфекция берлун алдын алу шараларында олданылады.Ересектер мен балалардаы демел АИВ-инфекциясы (ертнд шн, шке олдану шн п/о 10 мг/мл жне табл. оздырыша сипаттама. этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, ем, алдын алу». АИВ-ИНФЕКЦИЯСЫ. Размер: 266.86 Kb. 8 Ем. АИВ инфекциясы, Мазмны 1 АИВ инфекция 2 Эпидемиологиясы. АИВ-1 - Солтстк Америка жне Европа елдернде ке тараан вирус.14. жктлк кезнде антиретровирусты ем абылдаан.Барлы алдын-алу шараларын жргзгенмен де аз да болсын АИВ-инфекциясын болаша нрестегежтыру ауп бар.. С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАЫ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА « АИВ-ИНФЕКЦИЯСЫ ЖНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫ БАЫЛАУ» МОДУЛ ЕМТИХАНДЫ БАЫЛАУ жоары контагиоздылы. ! АИВ-инфекциясы шыл алдын алу шн таайындалады: ламивудин. Алдын алу дезинфекциясын жргземз:инфекцияны таралуыны алдын алу. азрг кезде АИТВ-инфекциясы барлы облыстарда тркелген. Гепатит жне АИВ инфекциялары. АИТВ (адамны иммун тапшылыы вирусы) - адама те аупт вирустарды бр. 1. l АИВ- инфекциясына арсы йымдастырылан алдын алу науандарыны тимдлгн баалай блу. ЭТИОЛОГИЯ АИТВ инфекциясыны берлу механизмн тр жанасу."ЖИТС - ты алдын алу жне оан арсы крес орталыы". Презентация на заданную тему содержит 22 слайдов. РАХМЕТ. 7. АИВ-инфекциясыны тексеру крсеткiшi болып табылады11 Тiлменi айталанан трiнi алдын алу масатымен олданылады. 714. 5. азастанда АИВ-инфекциясыны таралуы эпидемиясы ретнде сипатталады Алдын алуы.АИВ инфекция брнеше кезедермен тед, соы кезен ЖПИЖС терминмен анытайды (синдром жре пайда болан иммунды жетспеушлк).азр кезеде АИВ инфекция те тез ршуге бейм. 6 Клиникасы. 5 Жктелу. 2. АИВ инфекциясы алай блнед. 1) АИВ-инфекциясын алдын алуды е тимд шараларына жатады: a) нашаорлыпен кресу. Подробнее l Алдын алу, эпидемияа арсы шараларды йымдастыру жне жргзу ерекшелктерн зерделеу. азастан Республикасында АИВ жпасын анадан балаа тун алдын алу» бйрыына сйкес) АИВ-жтыран йелдерге, балалара, АИВ-жтыран аналара медициналы кмек ай мекемеде жзеге асырылады Вертикальды жу жолын азайту шн ауру йелге азидотимидин (зидовудин, ретровир, тимозид) дрлерн бергенде перинатальдыПневмоцистк пневмония АИВ инфекцияда е аупт ауру, сол шн нрестелерге мрн 4-6 аптасынан бастап алдын-алу шараларын олданады. 10 ДереккАив/житс- инфекциясыmykonspekts.ru/2-117692.htmlАИВ- инфекция оздырышыны 2 тр бар: АИВ-1 жне АИВ-2. 3 Этиологиясы. АИВ-1 - Солтстк Америка жне Европа елдернде ке тараан вирус.Ал слекейде, емшек стнде, жлын сйыында, кз жасында жне таы да баса биологиялы сйытытар мен тндерде вирус млшер тмен АИТВ инфекциясыны алдын алу. Жеке сатану. АИВ-инфекциясы. СД4 лимфоциттерд андай дегейнде оппортунистк инфекцияларды брншлк алдын алу шараларын жргзед?480. АИТВ - адамны иммун тапшылыы вирусыны, яни адамны иммунды жйесн заымдайтын вирусты ысартылан атауы. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for АИВ инфекциясы.Диагностикасы. Пневмоцистк пневмония АИВ инфекцияда е аупт ауру, сол шн нрестелерге мрн 4-6 аптасынан бастап алдын-алу шараларын олданады.АЛДЫН АЛУЫ 1. АИВ-инфекциясыны алдын алу.Оларды шешм Жер болашаына байланысты. Жеке сатану (жеке бас гигиенасы, презерватив жне т.б.) 2. ! АИВ-инфекциясын эпидтексеруде кзделед энцефалопатияны. АИТВ жпасы жне ЖИТС ауруы.

Новое на сайте:


Copyright © 2017